planområdet

Framtida planer för Valhall Park

Förbättrade festlokaler i Slottet, utökade utbildnings- och kontorsfaciliteter, fabrik för prefabricerade hus - det saknas inte planer för framtiden i Valhall Park.

De långsiktiga planerna syftar till att skydda de kulturhistoriskt värdefulla miljöerna samt att möjliggöra goda kommunikationer inom och utom parken. Grundtanken är att nya byggnader ska vara ett tillskott i vår tid, modernt utformade och med utgångspunkt i lokala traditioner och material. Vid tillbyggnader är det viktigt att tydligt visa vad som är gammalt och nytt. Här är en sammanställning av de detaljplaner som är aktuella just nu.

Slottet
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra om- och tillbyggnad av befintliga byggnader samt nybyggnation. Inom planområdet planeras för hotellverksamhet och därmed samhöriga komplementverksamheter, kontorsverksamhet samt verksamhet knuten till hälsa och friskvård.

Planområdet ligger i sydöstra delen av Valhall Park. Området domineras av den centrala öppna parken och bokskogen. Där finns också den tidigare officersmässen,  sjukstugan och hotell. Den tidigare officersmässen, "Slottet", kommer att utgöra ett centralt nav för framtidens Valhall Park. Förslaget innebär att verksamheten kan utvecklas som festmatsal och servering.

Hotellverksamheten i den nordöstra delen av planområdet får möjlighet till en fortsatt utveckling. Hotellet fungerar redan idag tillsammans med slottet och planförslaget innebär att tillgängligheten till och genom skogen ska bli bättre, vilket därigenom stärker skogens skydd.

Militärtidens sjukstuga kommer att användas för verksamhet som anknyter till byggnadens förflutna, dvs till hälsovård.

Planarbetet pågår.

Campus
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra om- och tillbyggnad av befintliga byggnader samt nybyggnation. Inom planområdet planeras för utbildning, kontorsverksamhet samt verksamhet knuten till hälsa och friskvård. 

Planen omfattar ett område i den sydvästra delen av parken. I mitten av planområdet finns en central gräsyta som ska fungera som områdets vardagsrum med campuskänsla. Flera av byggnaderna inrymmer eller kommer att inrymma publika funktioner som skola, kontor eller fritidslokaler. Planen ger också utrymme för torgbildningar. Tanken är att bygga upp ett campusområde med gröningen som en självklar mittpunkt.

Då planen syftar till en utbyggnad under flera år framöver är inte de nya byggnadernas exakta funktion eller utseende reglerade i plan. Planen antogs av kommunfullmäktige i maj 2009 och vann laga kraft i juni 2009.

Hotell och konferens
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra om- och tillbyggnad av kasernerna i mitten av Valhall Park. I planområdet planeras för utbildning, kontor och konferens med grupprum och undervisningslokaler.

Planen antogs av Byggnadsnämnden mars 2008 men är för närvarande överklagad av Luftfartsverket.

Bollhall
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av en multihall för evenemang och idrott i nordvästra delen av Valhall Park.

Platsen har tidigare använts för lagring och distribution av flygdrivmedel och därefter som körgård vid utbildning av fordonsförare. Planen berör inga skyddade områden och ingen känslig natur tas i anspråk. Planområdet ligger utanför själva parken i kanten av ett landskapsrum som öppnar sig ut mot odlingslandskapet.

PGS-fabrik
Peab har under ett antal år arbetat med att ta fram ett byggsystem för att kunna producera bostäder till normalinkomsttagare. Byggsystemet bygger till stor del på att byggelement tillverkas i fabriksmiljö med standardisering som grund.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggande av en fabrik för prefab-element för byggindustrin genom att tillåta om och tillbyggnad av den så kallade JAS-hangaren på hangarplattan. Planen omfattar även andra byggnader som avses användas för kontor eller verksamheter samt utbyggnadsmöjligheter för kontor. Planområdet är redan ett etablerat verksamhetsområde.

Planen antogs av Byggnadsnämnden i juni 2007 och vann laga kraft i juli 2007.

Projekt på gång

Projekt på gång

Projekt

Valhall Park bygger för framtiden med fler konferenslokaler, lokaler för hälsovård, undervisning, kontor med mera. Flera spännande projekt är redan påbörjade, andra ligger i startgroparna.

Peab

Peab

2006 tog Peab över Valhall Park före detta F10 området.

Adress: Peab Park AB, Box 1271, 262 24 Ängelholm; E-post: info@valhallpark.se

EPiTrace logger